De nieuwe vzw-wetgeving

Wat verandert er voor jouw vzw?

In 2019 werd het vennootschaps- en verenigingsrecht hervormd, in februari 2019 werd de nieuwe wetgeving goedgekeurd. Deze nieuwe regelgeving is ook van toepassing op vzw’s. Heb je een vzw, hou dan rekening met een aantal nieuwe spelregels. 

 • VZW Nieuwe definitie: Art 1:2.
  Een vereniging wordt opgericht bij een overeenkomst tussen twee of meer personen, leden genaamd. 
  Zij streeft een belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft.  
  Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.  
   
 • FEITELIJKE VERENIGING: Art 1:6 §1. De feitelijke vereniging is een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, beheerst door de overeenkomst tussen partijen. 
   
 • Winst mag, maar geen winstuitkering of vermogensvoordeel. 
 • ‘Maatschappelijk doel’ wordt ‘belangeloos doel’. Hier streeft men naar het vermijden van vage doelstellingen. In de statuten komt er een precieze omschrijving van het belangeloos doel dat de vzw nastreeft én van activiteiten die zij tot voorwerp heeft.  
 • Je kan met 2 een vzw oprichten 
 • Algemene Vergadering en Bestuur kunnen evenveel leden tellen 
 • Oproepingstermijn Algemene Vergadering wordt verlengd van 8 naar 15 dagen. 
 • ‘Raad van bestuur’ wordt ‘bestuursorgaan’ of ‘het bestuur’ 
 • Dagelijks bestuur krijgt een duidelijkere opdracht, omschreven in de wet.  
 • Er zijn nieuwe (duidelijkere) bepalingen rond aansprakelijkheid van bestuurders. 
  Elke bestuurder of dagelijks bestuurder is tegenover de vzw verplicht om zijn taak behoorlijke te vervullen. Zij zijn aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Deze aansprakelijkheid wordt beperkt, wanneer het over lichte fout of onachtzaamheid van de bestuurder gaat. Maakt de bestuurder echter een zware fout, dan is hij onbeperkt aansprakelijk.  
 • Onderscheid ‘grote’ en ‘kleine’ vzw’s wijzigt naar: 
  • Micro vzw’s: max 10 VTE (jaargemiddelde) – jaaromzet (excl. Btw) max. 700.000 euro – balanstotaal max 350.000 euro 
  • Kleine vzw’s: max 50 VTE (jaargemiddelde) – jaaromzet (excl. Btw) max 9.000.000 euro – balanstotaal max 4.500.000 euro 
  • Andere dan kleine en micro vzw’s: overschrijden meer dan één van de criteria van kleine vzw.  
  • Meer info rond indienen van de Jaarrekening vind je bij Scwitch  
 • Bepalingen rond vertegenwoordiging vzw naar derden;
  Betekent ook dat een medewerker niet zomaar de vzw kan vertegenwoordigen. Het bestuur zal voor die medewerker een volmacht moeten opmaken waarin vermeld wordt welke bevoegdheden gedelegeerd worden.  
 • Verplichting UBO – register Uiteindelijk Begunstigde (verplichting vanaf 30/09/2019!)  
 • ‘Huishoudelijk reglement’ wordt ‘intern reglement’ 
 • Opnemen van het gewest waar de zetel van de vzw staat in je statuten 
 • Aanpassingen aan de openbaarmakingsformaliteiten
  verplichte vermeldingen! (vanaf 01/10/2020)
  Zo moeten alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vzw de volgende gegevens vermelden: 
  - de naam van de vzw 
  - de rechtsvorm (voluit of afgekort)
  - de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vzw
  - het ondernemingsnummer
  - het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vzw 
  - het e-mailadres en de website van de vzw (als die er zijn)
  - en in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is.