1. Over deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle communicatiekanalen van Kunstwerkt vzw, waaronder publicaties, sociale media, websites o.m. kunstwerkt.be, beeld.be, drawingdays.be, drukdrukdruk.org, kunstletters.be, burenbijkunstenaars.be, atelierinbeeld.be, apaperaday.be enz., hierna genoemd “de communicatiekanalen”.

De communicatiekanalen zijn eigendom van en worden beheerd door Kunstwerkt vzw, ondernemingsnummer 0474.665.342 met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Nederpolder 2. Door het bezoek van onze communicatiekanalen en/of gebruik van één van onze diensten en/of deelname aan onze wedstrijden of discussiefora aanvaardt u integraal al deze voorwaarden.

Wij behouden ons het recht bepalingen uit deze algemene voorwaarden te wijzigen. In dat geval zullen deze voorwaarden van toepassing worden vanaf het ogenblik van publicatie.

Indien één of meerdere punten uit deze voorwaarden niet of slechts gedeeltelijk afdwingbaar zouden blijken, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.


2. Aansprakelijkheid

De informatie die wij zelf op de communicatiekanalen plaatsen, is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Niettemin wordt de informatie geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.
De informatie die aangeleverd wordt door derde partijen, zoals foto’s, video’s, teksten…vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Kunstwerkt vzw.

Kunstwerkt vzw is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de site en voor de gevolgen van elke actie/ beslissing die genomen wordt op basis van de geleverde informatie.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via onze communicatiekanalen gevraagde diensten geven in geen geval recht op enige compensatie. Kunstwerkt vzw is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de communicatiekanalen, zouden voorkomen. Kunstwerkt vzw behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de communicatiekanalen op elk tijdstip te wijzigen. Kunstwerkt vzw kan niet aansprakelijk gehouden worden voor welke schade dan ook die veroorzaakt werd door een fout en/of nalatigheid begaan door werknemers en/of onderaannemers van Kunstwerkt vzw, tenzij er sprake is van opzet of grove fout.

De communicatiekanalen kunnen hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Kunstwerkt vzw heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Kunstwerkt vzw houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

U kan op uw eigen website een hyperlink leggen naar de homepage van Kunstwerkt. U kan eveneens een deeplink leggen naar specifieke inhoud van onze website(s).

U, of indien minderjarig, uw ouders of wettelijke voogd, zijn verantwoordelijk voor alle handelingen die u stelt op de communicatiekanalen.

Kunstwerkt vzw behoudt zich het recht voor het gebruik van deze communicatiekanalen en alle posts en uploads te weigeren, te verwijderen en u er de toegang toe te ontzeggen.

U garandeert dat alle informatie die u ons verleent correct en actueel is en blijft en zal ons ter zake vrijwaren voor alle vorderingen en aanspraken van derden.


3. Persoonsgegevens

Kunstwerkt vzw respecteert de bepalingen van de Wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens van 30/06/2018 en de Wet op de elektronische handel van 11/03/2003, bij de verzameling en verwerking van persoonsgegevens. Door het gebruik van onze diensten verklaart u akkoord te gaan met onze privacy policy.


4. Intellectuele eigendom

4.1. De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, inhoud en structuur van de databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van de communicatiekanalen zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Kunstwerkt vzw of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Kunstwerkt vzw de op, of via deze communicatiekanalen aangeboden informatie op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden, op een wijze die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten. Bovendien verbindt u zich ertoe de communicatiekanalen niet zo te gebruiken dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een derde zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

4.2. Kunstwerkt vzw wenst de intellectuele eigendomsrechten van de content op haar communicatiekanalen te respecteren. Wij sloten dienaangaande een akkoord met de beheersvennootschap voor auteursrechten Sabam.

Daarnaast gelden volgende regels:

  • Indien u materiaal (foto’s, teksten, aankondigingen ...) op een communicatiekanaal van Kunstwerkt vzw post, geeft u Kunstwerkt vzw gratis en voor onbepaalde duur toestemming dat materiaal via haar communicatiekanalen te verspreiden. U garandeert dat u beschikt over alle daarvoor nodige toestemmingen van de rechthebbenden (kunstenaars, fotografen, afgebeelde personen enz.) en vrijwaart Kunstwerkt vzw tegen alle aanspraken van derden, inclusief auteursverenigingen zoals Sabam en Sofam.
  • U kunt de toestemming om het door u geposte materiaal via de communicatiekanalen van Kunstwerkt vzw te verspreiden op elk moment, per brief of per e-mail, intrekken. Kunstwerkt vzw zal het materiaal dan zo snel mogelijk van haar communicatiekanalen verwijderen.
  • Indien u van oordeel bent dat uw rechten geschonden worden door materiaal dat op onze communicatiekanalen werd gepost, kan u deze mogelijke inbreuk rapporteren via info@kunstwerkt.be . We verbinden ons ertoe uw bezwaar te onderzoeken en indien nodig het materiaal te verwijderen.