Algemene voorwaarden voor onlineverkoop en verzend- en leveringsbeleid van Kunstwerkt

1. Ons aanbod
2. Aankoop en reservatie
3. Looptijd en beëindiging abonnement
4. Annulatievoorwaarden deelname events en activiteiten
5. Betalingen
6. Herroepingsrecht
7. Levering 
8. Privacy
9. Ten slotte

1. Ons aanbod

1. De prijzen voor de diensten (events, sessies, reeksen,…) of producten (vb abonenement kunstletters) die wij te koop aanbieden op onze site zijn inclusief BTW. De leveringskosten voor producten zijn inbegrepen in de vermelde prijs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2. We besteden alle aandacht aan de juiste omschrijving van de producten en diensten, de prijs en de andere modaliteiten. Indien er toch een aandachtsfout zou zijn in de omschrijving van onze producten en diensten, de prijs en/of andere modaliteiten, heb je de keuze tussen afzien van de aankoop, of toch op het aanbod ingaan tegen de verbeterde voorwaarden.

3. We behouden ons het recht voor om de prijzen van onze produkten en diensten en de verschijningsfrequentie van ons magazine Kunstwerkt op elk ogenblik te wijzigen. We informeren je steeds over deze wijzigingen.

4. Het abonnement op kunstletters bestaat uit 4 edities per jaarabonnement.

2. Aankoop en reservatie

1. Je kan enkel een bestelling plaatsen als je meerderjarig bent. Indien je nog minderjarig bent, kunnen enkel je ouders of je wettelijke vertegenwoordiger uw bestelling plaatsen.

2. Je kan enkel geldig op ons aanbod ingaan als je eerst alle gevraagde gegevens meedeelt, nodig voor de registratie van de deelname aan de activiteit of het product. en deze algemene voorwaarden aanvaardt. Je kan een abonnement in eigen naam aangaan of een abonnement schenken aan een derde. In geval van overlijden bestaat er de mogelijkheid om het abonnement over te dragen en eventueel op een ander adres te laten leveren. Indien je dit niet wenst, wordt het abonnement stopgezet.

3. Je aankoop gebeurt tegen de prijzen die wij op dat ogenblik meedelen in onze webshop, door te klikken op de bestelknop. Elke bestelling geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van het aanbod.

3. Looptijd en beëindiging abonnement

Na afloop van de minimale looptijd (bv. 4 nummers in een jaarabonnement) stopt uw abonnement automatisch. Je ontvangt van ons een mail met voorstel om je abonnement opnieuw te verlengen.

4. Annulatievoorwaarden deelname events en activiteiten.

De annulatievoorwaarden voor deelname aan events, sessies of activiteiten werd opgenomen in het document ‘annulatievoorwaarden

5. Betalingen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven kan je steeds online inschrijven voor een event of abonnement. Alle aankopen en inschrijvingen betaald worden via overschrijving of online betaling. Wanneer de te betalen prijs niet kan afgehouden worden van uw rekening (saldo ontoereikend, fout rekeningnummer, technische problemen, …) wordt de verkoop geacht niet plaats te vinden.

2. Bij voortijdige stopzetting van je abonnement wordt de restwaarde in één keer aangerekend.

3. Als je voor onze produkten gebruik zou maken van het herroepingsrecht wordt de prijs die je betaalde op uw bankrekening terugbetaald binnen de 14 dagen volgend op de herroeping.

5. Online betalingen gebeuren via onze gecertifieerde partner Mollie. Door gebruik te maken van deze dienst gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Mollie. Raadpleeg hier de algemene voorwaarden van Mollie

6. Herroepingsrecht producten

1. Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Deze termijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat jij (of iemand die dit in jou plaats doet) het eerste goed in je bezit krijgt. Bijvoorbeeld het eerste nummer van je abonnement.

2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet je ons op ondubbelzinnige wijze meedelen dat je beslist om onze overeenkomst te herroepen. Je kan dit mailen naar info@kunstwerkt.be of per post verzenden naar Kunstwerkt, Nederpolder 2 9000 Gent.

3. Wij betalen je binnen de 14 dagen nadat wij door jou op de hoogte werden gebracht van de herroeping alles terug.

6. Dit herroepingsrecht geldt niet voor onze events, sessies en activiteiten geldt dit herroepingsrecht niet aangezien dit geregeld is in de annulatievoorwaarden.

7. Levering

1. We doen ons uiterste best om de producten die je aankoopt binnen de aangeduide levertermijn na uw aankoop te leveren op het adres dat je opgaf.

2. De levering gebeurt op het adres dat je bij het verrichten van jouw aankoop opgeeft. Een adreswijziging kan meegedeeld worden via info@kunstwerkt.be.

8. Uw privacy

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt in het kader van de registratie van de aankoop of reservatie, informatie over de activiteit waarvoor u inschreef , mogelijke verlenging van uw abonnement of mogelijke promotie van gelijkaardige producten (soft opt-in). Indien we uw gegevens wensen te gebruiken voor promotie van ons aanbod of andere redenen, vragen we steeds uw toestemming. Alle informatie over ons privacybeleid vind je terug in de privacyverklaring.

9. Ten slotte

1. Deze algemene voorwaarden beheersen, samen met de annulatievoorwaarden voor onze diensten en de privacyverklaring de contractuele relatie tussen jou als klant en Kunstwerkt vzw . Je verklaart de algemene voorwaarden en annulmatievoorwaarden te kennen en onvoorwaardelijk te aanvaarden..

2. Onze producten en diensten worden aangeboden door Kunstwerkt vzw, met maatschappelijke zetel Bijlokekaai 7C 9000 Gent. Postadres: Nederpolder 2 9000 Gent. (KBO 0474.665.342), tel. nr 09 235 22 75 of online via info@kunstwerkt.be en www.kunstwerkt.be. Je kan ons via deze weg steeds contacteren voor vragen of klachten.

3. De wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumentengoederen is toepasselijk.

4. Als er tussen ons een geschil zou ontstaan dat we niet opgelost krijgen, wordt dit voorgelegd aan de rechtbanken te Gent, met toepassing van het Belgische recht.